Houston Astros vs Arizona Diamondbacks

Join us at Rookies as the Houston Astros take on the Arizona Diamondbacks!