Houston Rockets vs New York Knicks

Houston Rockets @ New York Knicks. 7 PM on January 8.